Tiếng Hàn quốc là ngôn ngữ tượng thanh và cả tượng hình, tuy có thể đánh vần được nhưng để phát âm được chính xác là tương đối khó vì đòi hỏi thực hiện những yêu cầu nhất định trong quá trình phát âm

Tiếng Hàn tương đối khó phát âm

Hầu hết các âm được phát âm giống như trong tiếng Việt
-Với các phụ âm “ㅋ”, “ㅌ” “ㅊ” và “ㅍ” được phiên âm là “kh”, “th”, “xh” và “ph“, chúng ta hiểu chúng được phát âm giống “k”, “t”, “x” và “p” nhưng thêm “h” nghĩa là nhất thiết phải bật hơi mạnh khi phát âm.

Phụ âm “ㅊ” thì vị trí của lưỡi giống như phát âm chữ “x” trong tiếng Việt , nhưng đầu lưỡi ép sát lợi trên nhiều hơn ,khi phát âm phải bật hơi mạnh .Với phụ âm “ㅍ” cách phát âm giần giống với “p” hai môi khép kín trước khi phát âm ,khi phát âm phải bật hơi thật mạnh, luồng không khí đi ra nhanh và dứt khoát .

– Với các âm đôi “ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ” cách phát âm cơ bản là “ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈ” nhưng phát âm ngắn hơn ,nhấn mạnh hơn và không bật hơi.

– Nguyên âm ‘ ㅢ ‘ có 3 cách phát âm (ưi, i hoặc ê)
a) Khi ” ㅢ ” được phát âm đầu tiên trong âm tiết thì đọc là ” ㅢ ” [ưi]:
의자 ,의사 ,의무 ,의리 ,의미

b) Khi ” ㅢ ” đứng sau phụ âm thì đọc thành ” l ” :
무늬 ,유희 ,희다 ,띄어쓰기 ,희미하다

c) Khi ” ㅢ ” không phải là âm tiết đầu tiên của từ thì cũng đọc thành ” ㅣ ” :
회의 ,거의 ,주의 ,의의 ,토의하다

d) Khi ” ㅢ ” làm trợ từ sở hữu cách thì đọc thành ” ㅢ ” [ưi] hoặc ” ㅔ ” [ê] :
우리의 시조 ,그녀의 머리 ,나라의 소유

1. Patchim đơn (Âm cuối cùng của âm tiết)

Những phụ âm có thể làm âm cuối của một âm tiết gồm 7 phụ âm : [ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ,ㅁ,ㅂ,ㅇ]
Trong trường hợp kết hợp với các từ  bắt đầu bằng một nguyên âm thì thường patchim sẽ chuyển lên làm âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo.

1) Patchim ㄱ, ㄲ, ㅋ đọc thành ㄱ [c, k]

국 [kuk]——–꺾다 [coc ta]———–부엌 [bu oc]
Trong trường hợp kết hợp với các nguyên âm thì các patchim ㄱ, ㄲ, ㅋ được chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết sau .
가족이——->가조기 [ca chô ci]
밖에———>바께 [ba cê]
깎아서——->까까서 [ca ca so]

2) Patchim ㄴ đọc thành ㄴ [n]

손 [sôn]—–산 [san]—–돈 [tôn]
Trong trường hợp với các nguyên âm thì patchim ㄴ chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết sau
손이 —–>소니 [xô ni]
산에 —–>사네 [xa nê]
문으로—->무느로 [mu nư rô]

3) Pat chim ㄷ, ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ đọc thành ㄷ [t]

믿다 [mít tà] —-얻다 [ot tà]
벗다 [bot tà] —-왔다 [oát tà]
잊다 [ít tà] ——꽃 [cốt]
뱉다 [bét tà] —-낳다 [nát tà]
* Trong trường hợp ” ㅎ ” kết hợp cùng với “ㅂ, ㄷ, ㅈ, ㄱ” thì sẽ xuất hiện hiện tượng âm hơi hóa và ” ㅂ ” chuyển thành ” ㅍ ” , ” ㄷ “ phát âm thành “ ㅌ “ ,và ㅈ phát âm thành ” ㅊ ” và ” ㄱ ” thành ” ㅋ”
잡히다 [cha phi tà]
막히다 [ma khi tà]

Những patchim là “ㄷ, ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ” kết hợp với nguyên âm thì chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết sau
옷이—–>오시 [ô xi]
낮에—–>나제 [na chê]
좋은—–>조은 [chô ưn]
* Âm ” ㅎ ” thì không phát âm hoặc phát âm nhẹ

4) Patchim ㄹ phát âm thành [l] ,cần uốn lưỡi khi phát âm ” l ” ở cuối câu

달 [tal] —— 물 [mul] —– 팔 [phal]
Khi kết hợp với nguyên âm thì pat chim ㄹ được phát âm thành “r” và được chuyển sang thành âm thứ nhất của âm tiết thứ hai
달을 —–> 다를 [ta rưl]
물에 —–> 무레 [mu rê]

5) Patchim ㅁ đọc là ㅁ [m]

마음 [ma ưm] —– 봄 [bôm] —– 바람 [ba ram]
Khi kết hợp với nguyên âm thì patchim ” ㅁ ” chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo
봄에 —–> 보메 [bô mê]
마음에 —–> 마으메 [ma ư mê]
바람이 —–> 바라미 [ba ra mi]

6) Các patchim ㅂ, ㅍ đọc thành ㅂ [p]

집 [chíp] —– 밥 [báp]
숲 [súp] —–덮개 [tớp ce]
Khi kết hợp với nguyên âm thì patchim ㅂ, ㅍ chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo
집에 —–>지베 [chi pê]
밥을 —–>바블 [ba bưl]

7) Patchim ㅇ đọc thành ㅇ [ng]

강 [kang] —– 시장 [xi chang] —– 공항 [công hang]
Trong trường hợp kết hợp với nguyên âm thì patchim ” ㅇ ” không chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo
강에 —->강에 [kang ê]

2. Patchim kép

Patchim kép chỉ được phát âm thành một trong trường hợp đứng cuối câu hoặc trước phụ âm, có một số trường hợp phát âm phụ âm đầu tiên , phát âm phụ âm cuối ,và có trường hợp phát âm cả hai âm .Và các patchim kép này khi kết hợp cùng với các từ nối ,trợ từ ,cuối câu bắt đầu bằng phụ âm thì chỉ phụ âm cuối cùng chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo.

1) Những patchim sau thì chỉ phát âm phụ âm đầu tiên “ㄳ, ㄵ, ㄶ, ㄽ, ㄾ, ㅄ“

ㄳ phát âm thành ㄱ [k] ,đi sau là nguyên âm thì phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo
몫 [목 mốc] —– 몫으로 [목스로 mốc xư rô]
삯 [삭 xác] —– 삯이 [삭시 xác xi]
ㄵ phát âm thành ㄴ [n] ,đi sau là nguyên âm thì phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo
앉다 [안따 an tà] —–앉아서 [안자서 an cha so
ㄶ phát âm thành ㄴ [n] ,đi sau là nguyên âm thì ㄴ [n] chuyển sang thành âm đầu tiên của âm tiếp theo
많으면 [마느면 ma nư myon]
ㄽ phát âm thành ㄹ [l],đi sau là nguyên âm thì phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo
외곬 [외골 uê kôl] —– 외곬으로 [외골쓰로 uê kôl xư rô
ㄾ phát âm thành ㄹ [ㅣ],đi sau là nguyên âm thì phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo
핥다 [할따 hal tà] —– 핥아 [할타 hal thà]
ㅀ phát âm thành ㄹ [l] ,đi sau là nguyên âm thì ㄹ [l] chuyển lên thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo
다 [일타 il thà] —– 잃어서 [이러서 i ro xo]
ㅄ phát âm thành ㅂ [p] ,đi sau là nguyên âm thì phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo
없다 [op tà] —– 없으니까 [업쓰니까 op xư ni ca]

2) Những patchim ㄻ ,ㄿ thì phát âm bằng phụ âm cuối

ㄻ phát âm thành ㅁ [m],đi sau là nguyên âm thì phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo
삶다 [삼따 xal tà] —– 삶아 [살마 xal ma]
ㄿ phát âm thành ㅍ [p] ,đi sau là nguyên âm thì phát âm âm thứ nhất và phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo
읊다 [읍따 ứp tà] —– 읊어 [을퍼 ưl pho]

3) Các patchim ㄼ, ㄺ thì phát âm cả hai phụ âm đầu và cả cuối

– Patchim là ㄼ [l] thì chỉ phát âm phụ âm đầu ㄹ [l] ,nếu đi sau là nguyên âm thì phụ âm thứ hai chuyển sang thành âm thứ nhất của âm tiết thứ hai
얇다 [얄따 yal tà] —– 얇아서 [얄바서 yal ba xo]
– Patchim là ㄼ [p] thì chỉ phát âm phụ âm sau ,nếu đi sau là nguyên âm thì lại phát âm phụ âm đầu và phụ âm thứ hai chuyển thành âm thứ nhất của âm tiết thứ hai

밟지 [밥찌 báp chi] —– 밟아서 [발바서 bal ba xo]
– Patchim là ㄺ thì phát âm phụ âm đầu ㄹ [l] ,nếu đi sau là nguyên âm thì lại phát âm phụ âm đầu và phụ âm thứ hai chuyển thành âm thứ nhất của âm tiết thứ hai
맑고 [말꼬 mal kô] —– 맑으면 [말그면 mal cư myon]
– Patchim ㄺ thì phát âm phụ âm cuối ㄱ [k] ,nếu đi sau là nguyên âm thì lại phát âm phụ âm đầu và phụ âm thứ hai chuyển thành âm thứ nhất của âm tiết thứ hai
닭 [닥 tác] —– 닭이 [달기 tal ki]

Trên đây là 1 số nguyên tắc cơ bản khi bạn muốn học phát âm trong tiếng Hàn. Hy vọng bài viết trên có thể hỗ trợ các bạn trong quá trình học phát âm tiếng Hàn.

 

Comments

comments

16 BÌNH LUẬN

  1. LIL1Pe Your style is very unique compared to other folks I have read stuff from. I appreciate you for posting when you ave got the opportunity, Guess I all just book mark this site.

  2. The heart of your writing whilst sounding agreeable initially, did not really sit very well with me personally after some time. Someplace throughout the sentences you managed to make me a believer but just for a short while. I nevertheless have got a problem with your leaps in logic and you would do well to fill in all those breaks. If you can accomplish that, I could certainly end up being amazed.

  3. Throughout this grand scheme of things you actually secure an A+ just for effort and hard work. Where you actually lost everybody was on the details. As people say, the devil is in the details… And that couldn’t be more true in this article. Having said that, allow me tell you exactly what did do the job. Your text is actually incredibly persuasive which is most likely the reason why I am making an effort to opine. I do not make it a regular habit of doing that. Next, although I can certainly notice a leaps in reasoning you come up with, I am not necessarily certain of exactly how you appear to connect the points which produce the actual final result. For right now I shall subscribe to your position however hope in the foreseeable future you connect the facts better.

  4. I simply want to mention I’m all new to blogs and truly enjoyed your website. Likely I’m planning to bookmark your website . You actually have incredible stories. Kudos for sharing your blog.

  5. I discovered your blog site internet site on yahoo and appearance a number of your early posts. Preserve within the great operate. I recently additional up your Rss to my MSN News Reader. Looking for forward to reading more by you at a later date!…

  6. Aw, this was a very nice post. In thought I want to put in writing like this moreover ?taking time and actual effort to make a very good article?however what can I say?I procrastinate alot and certainly not appear to get one thing done.

  7. Someone left me a comment on my blogger. I have clicked to publish the comment. Now I wish to delete this comment. How do I do that?. .

  8. Is Joomla software harder than Dreamweaver to learn. I have been told that Joomla is easier than Dreamweaver. Do Joomla make its own codes like Dreamweaver. I want to learn it and I want to buy the software. Please give me your opinion. Do I need to buy the Joomla program or not? . . Thx, God bless, take care! .

  9. tired from the day I had…..Abbi’s team won their tournament game so we finished UNDEFEATED!!! But it was a rough game and I had to get a little redneck, but we won. Then dress shopping with the girls! Ashley looked beautiful and got a great dress! n.

BÌNH LUẬN